Nowa ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20. maja 2016 roku, nakłada na wszystkie duże przedsiębiorstwa konieczność realizacji audytu energetycznego. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą uzyskiwania informacji o możliwości zmniejszenia zużycia energii we wszystkich obszarach elektroenergetyki przedsiębiorstwa. Audyt należy zgodnie z ustawą przeprowadzać raz na 4 lata, a pierwszy zrealizować do dnia 30. września 2017 roku.

Zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831), wprowadzającą w życie zapisy dyrektywy EED 2012/27/UE, wszystkie duże przedsiębiorstwa w Polsce, są zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa pod sankcją do 5% wartości przychodów firmy osiągniętych w roku poprzedzającym obowiązek.

Oferowany przez nas audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest zgodny z wymogami dyrektywy i ustawy o efektywności energetycznej i zawiera:

  • opis i ocenę stanu obecnego urządzeń/obiektów zużywających energię w obszarze: źródeł energii elektrycznej, ciepła i chłodu, sieci ciepłowniczych i chłodniczych, sieci elektrycznej, procesów technologicznych oraz transportu,
  • opracowanie bilansu energetycznego zakładu na podstawie uzyskanych danych oraz pomiarów uzupełniających i wyznaczenie współczynników energochłonności,
  • szacunkową ocenę potencjału poprawy efektywności energetycznej we wszystkich wymienionych powyżej obszarach,
  • pomiary, wytypowanych przez grupę inżynierów, instalacji i urządzeń, umożliwiające określenie potencjału oszczędności (w zależności od potrzeb wykonywane są pomiary w obszarze: energii elektrycznej, przepływów powietrza i wody, termowizji, temperatur itd.),
  • opracowanie polityki poprawy efektywności energetycznej w zakładzie na najbliższe 4 lata.

Audytor jest przygotowany do przeprowadzenia wyrywkowych pomiarów pracujących instalacji energetycznych, o ile będzie to konieczne dla prawidłowego przeprowadzenia usługi.

Kto musi przeprowadzać audyt?

Zgodnie z definicją dostępną na stronach Urzędu Regulacji Energetyki, w rozumieniu ustawy
z dnia 02. lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), duże przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które w dwóch ostatnich latach obrotowych:

1) zatrudniało średniorocznie co najmniej 250 pracowników

lub

2) osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro oraz suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyła równowartości w złotych 43 milionów euro. (patrz: Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016).

Rozwinięciem audytu energetycznego przedsiębiorstwa (EED) jest audyt efektywności energetycznej (AEE) przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (PSPEE), wskazanego do realizacji w audycie EED. To taki audyt staje się podstawą uzyskania Białego Certyfikatu (BC). Efektem audytu AEE jest pełna kocepcja projektowa przeprowadzenia inwestycji energooszczędnej, na bazie której można przygotować ofertę finansowania w oparciu o kontrakty Energy Performance Contracts (EPC). Taki model inwestycyjny nazywany jest często modelem ESCO (Energy Saving Company), gdyż to trzecia strona, zazwyczaj specjalistyczna firma audytorska (ESCO), realizuje i finansuje  inwestycję energooszczędną.