Źródła energii są podstawą funkcjonowania każdego przemysłu, każdej instalacji i każdego obiektu. Audyt źródeł energii zadaje podstawowe pytanie, jaki jest koszt jednostki energii, produkowanej w danym źródle oraz o parametry środowiskowe, które towarzyszą każdemu procesowi produkcji energii. W ramach analizy źródeł energii badana jest przede wszystkim sprawności produkcji energii, dzięki czemu możliwe jest wyznaczenie potencjalnych oszczędności w przypadku podniesienia efektywności wykorzystania paliw przez źródła.

Audyt ma na celu zidentyfikowanie możliwości wdrożenia działań, prowadzących do ograniczenia zużycia energii pierwotnej zawartej w paliwie (energia elektryczna, węgiel, gaz, biomasa i paliwa kawałkowe) poprzez podniesienie sprawności pozyskania ciepła, chłodu, energii elektrycznej jak i redukcję strat oraz kosztów paliw.

Głównym zadaniem w ramach reliazji prac audytowych jest wykonanie bilansu wszystkich rodzajów energii i wyznaczenie najlepszego sposobu produkcji energii, uwzględniając zapotrzebowanie poszczególnych obszarów elektroenergetyki.

Na podstawie pomiarów przeprowadzona zostanie analiza opłacalności proponowanych inwestycji oraz oceniony zostanie potencjał możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

AUDYT ŹRÓDEŁ ENERGII
  • analiza umów i kosztów wytwarzania i pozyskania wszystkich rodzajów energii,
  • analiza efektywności wytwarzania ciepła i pary technologicznej, w tym wyznaczenie strat energii w procesie redukcji ciśnienia pary,
  • analiza możliwości wykorzystania energii odzyskanej z procesu produkcyjnego, układów sprężonego powietrza i wentylacji,
  • analiza efektywności wytwarzania chłodu (woda lodowa, woda chłodnicza),
  • analiza możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii i układu kogeneracyjnego (współwytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu).
Pomiary dla tego zakresu:
  • pomiary sprawności kotłów,
  • pomiary umożliwiające zaproponowanie odzysków ciepła odpadowego (temperatura, przepływ, moc),
  • pomiary parametrów wody lodowej i chłodniczej (temperatura, przepływ, moc),
  • pomiary efektywności źródeł chłodu (wieże chłodnicze, chillery),
  • pomiary jakości energii elektrycznej w przyłączu.

Audyt zostanie podsumowany efektami ekonomicznymi wdrożenia zmian, prezentując przybliżony koszt realizacji zalecanych modernizacji oraz oszczędności wynikające z eksploatacji zmodernizowanego układu.

 

Łącznie, w wyniku realizacji zaleceń audytowych w obszarze źródeł energii, nasi klienci zredukowali zużycie energii o ok. 950 GWh, osiągając średnie roczne oszczędności na poziomie ponad 145 mln zł. Łączny okres zwrotu obejmujący wszystkie inwestycje niewiele przekroczył okres 4 lat.